STT Loại sản phẩm Tên sản phẩm Mã sản phẩm Thương hiệu